Επιλέξτε τη μάρκα *

Γράψτε το μοντέλο *

Σε ποια κατηγορία τιμής ανήκε όταν αγοράστηκε? *

Πόσα χρόνια λειτούργησε το laptop χωρίς προβλήματα? *

Θεωρούμε αξιόπιστο ένα laptop που έχει λειτουργήσει τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

χρόνια

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal