Επιλέξτε τη μάρκα *

Γράψτε το μοντέλο *

Σε ποια κατηγορία τιμής ανήκε όταν αγοράστηκε? *

Ποιο ή ποια μέρη του laptop εμφάνισαν προβλήματα? *

Επιλέξτε όσα ισχύουν

Πόσους μήνες λειτούργησε το laptop χωρίς προβλήματα? *
μήνες

Περιγράψτε συνοπτικά το πρόβλημα ή τα προβλήματα που έβγαλε το laptop *

Παρακαλούμε, μην γράψετε Greeklish ή ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ.

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal